LÝ DO NÊN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MBA-PGSM

Lễ bảo vệ luận văn MBA PGSM tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2021

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ MBA-PGSM

Thiết kế riêng cho cấp lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao kỹ năng & kiến thức về quản lý – vận hành doanh doanh nghiệp

Lễ tốt nghiệp khóa MBA

 • Tên chương trình: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Tên văn bằng: Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – MBA ( được cấp bởi Đại học quản trị Paris)
 • Đơn vị tổ chức:Viện Ngân hàng – Tài chính thuộc Đại Học Kinh Tế Quốc Dân liên kết với Đại Học Quản Trị Paris
 • 2 chuyên ngành: quản lí chiến lược & tài chính – ngân hàng
 • Học phí:  7.800 USD
 • Thời gian học từ: 18 đến 24 tháng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Marketing Management (Quản trị Marketing)
2. Management Decision Making (Ra quyết định quản lý)
3. Intercultural Management (Quản lý đa văn hóa)
4. Organisational Behaviour (Hành vi tổ chức)
5. Management Information System (Quản lý hệ thống thông tin)
6. Operation Management (Quản trị hoạt động)
7. International Business Management (Quản trị kinh doanh quốc tế)
8. Strategic Management (Quản trị chiến lược)
9. Corporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)
10. International Corporate Finance (Tài chính Doanh nghiệp Quốc tế)
11. Project Management (Quản lý dự án)
12. Human Resource Management (Quản trị Nguồn nhân lực)
13. Research Methodology (Phương pháp nghiên cứu)
14. Dissertation (Luận văn)

1. Marketing Management (Quản trị Marketing)
2. Management Decision Making (Ra quyết định quản lý)
3. Intercultural Management (Quản lý đa văn hóa)
4. Organisational Behaviour (Hành vi tổ chức)
5. Management Information System (Quản lý hệ thống thông tin)
6. Operation Management (Quản trị hoạt động)
7. International Business Management (Quản trị kinh doanh quốc tế)
8. Strategic Management (Quản trị chiến lược)
9. Corporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)
10. International Corporate Finance (Tài chính Doanh nghiệp Quốc tế)
11. Monetary Policy & Financial Institutions (Chính sách tiền tệ và các tổ chức tài chính)
12. Investments & Portfolio Management (Đầu tư và quản lý danh mục đầu tư)
13. Research Methodology (Phương pháp nghiên cứu)
14. Dissertation (Luận văn)

YÊU CẦU NHẬP HỌC

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NHẬN QUÀ 100$

  Mã CAPCHA captcha

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN

  Nền tảng cung cấp thông tin và đặt chỗ
  khóa học hàng đầu Việt Nam.

  THÔNG TIN LIÊN HỆ